Lidt uden for Hundborg, når man kører mod Thisted står der til højre for vejen inde på marken en mindesten.


Her lå Thylands Folkehøjskole fra 1895 til 1913. Skolen blev oprettet af en kreds af Grundtvig inspirerede folk, som havde et ønske om et samlingssted, fordi Indre mission  først i 1890 havde opnået en stærk stilling i Thy.  Initiativet udgik fra foredragsforeningerne i Thy, hvor man også havde en flittig brugt foredragsholder friskolelærer Peder Hansen i kikkerten, som forstander.


En kreds af egnens folk oprettede en højskoleforening og købte en ejendom her på stedet med  15 tdr. bygsædeland, som med små ændringer let kunne indrettes til højskolebrug. P Hansen skulle så leje bygningerne og drive skolen for egen regning. Uformuende elever kunne få støtte til opholdet fra højskoleforeningen


Højskolen havde dog også mange modstandere. Således omtaler højrebladet Thisted Amts Avis slet ikke arbejdet med den kommende højskole, men optager dog et læserbrev, hvor der står, at Kjøbenhavnere og andre store blev sat til at uddanne bønder til bønder. Og så gik det, som det gik, i stedet for folkeoplysning fik de, efter de hjemvendte elever at dømme politik og kunstvævning ,om intet andet kunne bjerge sig, og så blev det en udklækningsanstalt for Venstre.


Indlægget blev dog næste dag imødegået af Thisted Amts Tidende hvis redaktør M. Åberg altid var rede til at slå et slag for højskolen.


Skolen blev indviet den 3. maj 1895 i overværelse af over 400 mennesker


P. Hansen drev skolen til 1901 hvor han købte Galtrup højskole på Mors. Som ny forstander valgte man cand. teol. Thyge Thygesen, med landbrugskandidat Hans Hansen som medforstander.

I 1903 opførte man en ny stor skolebygning af røde sten i to stokværk.

Billedet er fra 1907.

I vinteren 1904-05 nåede elevtallet op på 33, det største antal i skolens historie, men da det i vinteren 1907-08 var faldet til 15 så forstander Thygesen ikke længere noget grundlag for sin forbliven ved skolen hvorefter han blev sognepræst i Tønning Træden nordvest for Horsens. Hans afløser blev Kr. Fuglsang, men elevtallet faldt endnu mere og i 1910 måtte han give op. Han blev senere ejer af Ørumgård i Sydthy og havde der en fremtrædende plads i foreningslivet, han blev også folketingsmand i Thistedkredsen fra 1926-35 valgt for Venstre.


I 1910 stod skolen stille, og kredsen bag skolen kørte træt, man solgte så skolen til Olaf Andersen  til den pris, som den stod i som landbrugsejendom. Han skulle så køre skolen helt for egen regning. De første år så det også lovende ud med over 20 elever, men i 1912 og 13 var der kun 6-7 elever tilbage og han så sig nødsaget til at nedlægge skolen.


Jord og bygninger blev solgt og den nye ejer lod skolebygningerne nedbryde, og materialerne genanvendt bl.a. til huse i Hundborg. Højskolen har givet haft en stor indflydelse på de grundtvigske kredse i Thy og mange af forstanderne og lærerne  er kendte navne i grundtvigske kredse, og deres levnedsbeskrivelse er spændende læsning