Hundborg-Jannerup kommunes skolevæsen gennem 100 år

Sigfred Bang 12.03.2008.


Hundborg-Jannerup kommunes skolevæsen har gennemgået en kolossal udvikling op gennem tiderne. Hvis vi ganske kort betragter skolestrukturen i kommunen fra 1908 til nu 2008, vil vi bemærke, hvor underlig tingene kan forme sig over en periode på hundrede år.

 

Fra starten var der fire skoler i kommunen, ja egentlig var der fem.

 

Hundborg Skole

Til venstre: Idyl i førstelærerens have

Til højre: Hundborg Skole set fra Kirkegaard


Hundborg gamle skole lå som nu på Vorupørvej 168. Den sidste af de gamle bygninger blev fjernet i 2006 for at give plads til en ny fløj.

Den var indrettet som lærerbolig i den gamle skole.

Skolens lærerkræfter bestod af en førstelærer, en andenlærer og en lærerinde. Der var omkring 150 elever.

 

Oprindelig var der lidt landbrug til skolen, som udgjorde en del af lærerlønnen, men degnejorden blev solgt fra allerede før 1920 til nabogården ”Kirkegård”. På gården benævnes jorden stadig ”æ`skueljord”.

Læs mere om Hundborg Skoles historie.


Jannerup Skole

Jannerup skole lå vest for Jannerup kirke. Bygningen står endnu.

Det var et krumt sted med lærerbolig og skolestue i sydfløjen og landbrug med stald og lade i vestfløjen. Der var et mindre jordtilliggende.

 

Der var ansat en enelærer som tog sig af skolen og samtidig var kirkesanger i Jannerup kirke. Han blev derved en betydningsfuld person i sognet.

 

På et tidspunkt var der omkring 35-40 børn i skolen, hvor undervisningen foregik i en lilleklasse med 1.-4. årgang og en storeklasse med 5.-.7 årgang.

 

Markarbejdet klarede degnen ved hjælp af nabogårdene, og de store drenge bidrog til staldtjenesten. Der var et par køer og et par svin i stalden samt en lille hest, og drengene måtte bl.a. tage sig af morgenarbejdet herunder udmugningen. Dette arbejde var absolut ulønnet og kunne ikke engang fritage for stryg af spanskrøret.

Jeg ved ikke, hvornår landbruget blev nedlagt, men jeg vil tro, det er sket før 1930. Jorden blev udlejet til nabogården, men først solgt til denne i 1969, da skolen blev nedlagt.

 

Faddersbøl Skole

Faddersbøl skole, beliggende Faddersbøl Bro 7, var af samme størrelse som Jannerup. Skolebygningen var opført i 1902 og dermed noget yngre og mere præsentabel.


Lærer Petersen og frue, Faddersbøl skole

 

 

Lærerstaben bestod også her af en enelærer.

Der har ikke været landbrug til denne skole.

I 1930-erne var der 35-40 elever i Faddersbøl skole, og i 1969, da den blev nedlagt, var der 33 elever, men i 2008 kan der ikke engang tælles 5 børn i samme skoledistrikt.

Hvor er børnene blevet af?


Vorupør Skole

Vorupør skole lå på samme grund som nuværende, og der står stadig en lille rest af den gamle skole. Denne skole er også opført i 1902 som afløser for den nedlagte skole i Vorup (Førby gl. skole).

Skolens lærerkræfter bestod af en førstelærer, en andenlærer og en lærerinde.

 
Nørre Vorupør skoleSdr. Vorupør Skole


Der har desuden været en lille skole i Sdr. Vorupør, men den blev allerede nedlagt i 1933, og de 8 elever blev flyttet til Nr. Vorupør skole, der derved kom op på omkring 50 elever.

 

 

 

Overvejelser om skolestruktur

Fra 1900 og i årene frem, var der mange børn i hjemmene, 8-12 stykker var ikke ualmindelig. Det gav selvsagt stor tilgang til skolerne, men da vi kom frem til 1940/50-erne aftog børneantallet markant.

I samme periode skete der en stor udvikling inden for undervisningsformen.

Man begyndte derfor at overveje, om den hidtidige skolestruktur kunne bære de nye ideer. Man indså, at enelærersystemet var meget sårbar, idet børnenes indlæringsmulighed stod og faldt med denne ene lærers evne som underviser. Det gav sig udslag i at en del forældre, søgte tilladelse til at flytte deres børn til en større skole.

Tilsvarende begyndte man også at vurdere, om der lå en økonomisk gevinst i at nedlægge de mindste skoler og i stedet samle børnene på en større skole.

Denne omlægning af skolestrukturen kunne ofte føre til opførelse af en hel ny skole – den såkaldte Centralskole.

Alle disse overvejelser, gav lærerne på de små skoler en følelse af utryghed, og vel også en fornemmelse af, at de var vejet og fundet for lette. Mange af dem valgte derfor at søge til større skoler for at komme i sikkerhed. Det betød samtidig, at de små skoler havde svært ved at finde en afløser, hvorfor de blev nødt til at køre med vekslende vikarer. Det var en meget uholdbar situation, som var med til at give de små skoler dødsstødet.

 

Opgavefordelingen i kommunerne var indrettet således, at der var nedsat et skoleudvalg bestående af tre medlemmer af sognerådet. Dette udvalg skulle interessere sig for skolernes udvikling.

Derudover var der nedsat en såkaldt skolekommission, hvis medlemmer var valgt af skolernes forældrekreds. Den sidste skolekommission i vores kommune var sammensat med: tre fra Hundborg skoles forældre, to fra Jannerup, tre fra Vorupør, samt et medlem fra sognerådet.

Skolekommissionen var tillagt betydelig kompetence. Den kunne bl. a. udtale sig om skolebygninger, undervisningsform, læreransættelse m.m.. Derudover var kommissionen tillagt eksamensmyndighed. Før sommerferien tog kommissionen ud på skolerne og afholdt eksamen ved overhøring af børnene.

 

Kommunens skolepolitik blev selvfølgelig fastlagt af sognerådet, men var betydelig påvirket af skolekommissionens indstilling. Kommissionen havde således stor indflydelse på kommunens skoleforvaltning, og var derfor et interessant og attraktivt udvalg at deltage i.

 

Op gennem 1950-erne kom så den store opbrud på skoleområdet, der var nytænkning i gang.

Denne uro nåede også frem til Hundborg-Jannerup kommune. Spæde røster spurgte, om det ville være en ide, at nedlægge Jannerup og Faddersbøl skoler og sende børnene til Hundborg. Svaret var NEJ!

 

Men debatten var sat i gang og kunne ikke standses. Det førte til splid og spektakel blandt befolkningen. Enhver følte sig berettiget til at deltage i denne debat, uanset om man havde skolesøgende børn eller ej. Eksempelvis kan nævnes, at et barnløst ægtepar, hvor manden var tilhænger af at bevare de små skoler, skulle på aftenbesøg i et hjem, hvor manden der modsat var stor fortaler for nedlæggelse og overflytning. Før parret tog af sted, ville konen have manden til at afgive løfte om, at der ikke skulle snakkes skolepolitik. Hertil svarede han: ”Jeg vil da lige nævne det”. Han holdt sit ord, de to herrer røg i hovedet på hinanden og aftenen var ødelagt. Det er et godt eksempel på, at skoledebatten i starten trak skel i befolkningen.

 

Men tiden arbejder for sådanne nye ideer. Man kan ikke holde modstanden ved lige, man sløves og angribes af en opgivende holdning.

Fortalerne ændrede samtidig taktik og foreslog i stedet at flytte 5. til 7. årgang til Hundborg og lade Jannerup og Faddersbøl beholde resten.

Det tog pusten af ballonen.

 

Nu opstod til gengæld spørgsmålet: Hvor skal den nye centralskole ligge? Hundborg området ønskede skolen placeret på den gamle grund i Hundborg by, hvorimod Jannerup og Faddersbøl ville have skolen trukket mod vest og fandt, at en placering i østhjørnet ved Vorupørvej og Snejstrupvej ville udgøre en retfærdig placering.

 

Samtidig var der diskussion om Vorupør skole. Skulle den have sin egen fremtid, eller skulle den indgå i planen for de andre skoler. Det førte bl.a. til overvejelser, om man skulle bygge en centralskole for hele kommunen placeret i Faddersbøl. Denne ide blev dog hurtigt skudt i sænk, og sognerådet besluttede heldigvis at bygge en ny skole i Vorupør.

Vorupør fik sin skole i 1954 og kom derfor først til mølle.

Der har på et tidspunkt været over 100 børn i Vorupør skole, men antallet er væsentlig reduceret.

 

Ved udgangen af 1958 indgav skolekommissionen indstilling til sognerådet om at opføre en 7-klasses centralskole i Hundborg by og bibeholde Jannerup og Faddersbøl som grundskoler. Sognerådet kunne tilslutte sig denne indstilling og sendte forslaget til godkendelse i amtets skoledirektion, hvor det fik en positiv behandling.

Dermed var linjerne lagt.

Sidste halvdel af året 1959 blev byggeriet forberedt og projekteret med Jens Hansen som arkitekt. Pris 1.2 mill.

Den nye skole blev taget i brug i 1962 og indviet 16. januar 1963.   

Den nye tid havde vundet!

Jannerup og Faddersbøl skoler blev nedlagt - og det skete endda uden protest fra befolkningen.

Alle var tilsyneladende tilfredse.

 

Senere blev Hundborg Centralskole, som nu kun kaldes Hundborg Skole, udbygget med børnehaveklasse og overbygning til og med 10. klasse.

Men på en våd vinteraften i 2008, hvor jeg skriver dette, er man i fuld gang med at trække den anden vej. Overbygningen er for længst flyttet til Sjørring Skole, og der er en overhængende fare for, at man også flytter de store klasser samme vej.

Efter en tid foretager man sikkert en oprydning og fjerner resten og lukker skolen – den store Centralskole.

Vorupør skole er udsat for samme trussel.

 

Hundborg-Jannerup kommunes ”store” centralskolers tid er forbi, de er blevet for små!

Kan det virkelig ende med, at der fremover ikke findes skoler i den tidligere så stovte kommune?


Tilføjet af Hans Jørn Madsen, feb 2018

Hundborg Skole lukkede i 2011 og blev fra 2013 omdannet til Thisted Kommunes Sprogskole


Vorupør Skole lukkede i 2015


Hundborg Friskole er nu eneste skole i den tidligere Hundborg Kommune