Hovedgården Ulstrup


Ulstrup var i middelalderen en storgård, men hørte ikke til de betydeligste og var beboet af lavadelen.

Gårdens historie kendes tilbage fra omkring 1400-tallet, hvor den ejedes af Jens Lauridsen Bagge, og dengang var gårdens jordarealer stort set afgrænset af Røde Anes kanal mod syd og mod vest af kanalen i Faddersbøl, mod nord af landevejen gennem Hundborg, mod øst grænsede jorden op til Todbøl hovedgårds arealer.


Gården  har gennem tiderne haft ejere af flere forskellige oprindelser, og de var ikke alle landmænd, det var dengang kun de største pengemænd, der havde råd til en gård af Ulstrups størrelse.

Men der har være flere interessante ejere f. eks. ejede den kendte Kaas-slægt i 1600-tallet gården i flere slægtled, de ejede også samtidig den velhavende Jannerup Kirke, hvor altertavlen stadig bærer deres navnetræk.


En anden ejer var Adolf Chr, Bruun, som købte gården i 1783, han var amtsforvalter i Thisted og far til den berømte Conrad Malthe Bruun, som blev landsforvist og rejste til Paris, hvor han senere blev verdensberømt. Adolf Bruun ejede også Hundborg Kirke, hvor hans navnetræk i mange år kunne ses stemplet i kirkens blytag.


Omkring 1800-tallet blev det med fæstebønder ophævet og fæstegårdene blev solgt fra hovedgårdene. Bruuns efterfølger på Ulstrup, Hans Jacob Lindahl, solgte i 1805 alt bøndergodset og kirken fra og gården havde herefter et jordtilliggende på ca. 120 ha.


Etatsråd Poul Knudsen købte i 1855 gården, han ejede i forvejen herregården Blidstrup på Mors. Det var ham, der byggede Asylet i Hundborg med tre små lejligheder, som han skænkede til sognet som bolig for byens fattige. Dengang havde Ulstrup en vandmølle ved Røde Anes kanal, som senere blev erstattet med en hollandsk vindmølle. Det var den mølle, som i 1860 blev flyttet til Hundborg, og som stadig står der.


Høstarbejde ca. 1939.


Siden 1912 har gården tilhørt Houe-slægten.


Sidst i 1930’erne blev der yderligere frasolgt jord til to statsejendomme, så gården i dag er på 105 ha.

 

Ulstrup set fra syd


I 2005 solgte Poul Henrik Houe gården til Heine Christiansen, Nykøbing M.

I 2008 blev gården solgt til Leo Jørgensen som dels ombyggede og dels istandsatte gården.


Læs Min tid som tjenestekarl på Ulstrup. Af Aksel Kristensen.

Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred,1993
Filmen er fra åbent hus på Ulstrup i 2008. Verner Paulsen fortæller om gårdens historie og Poul Henrik Houe fortæller om sin slægts tid som ejere af Ulstrup.